หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้รับการจัดตั้งจาก สภาตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด (อ้างอิงจาก : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6 ง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538)
 
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (ช่วงนครสวรรค์–พิษณุโลก) โดยระยะทางห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ 60,742 ไร่ หรือ 97.19 ตร.กม.
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบึงปลาทู และตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวดง และตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลทะนง และตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเจริญผล และตำบล บางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 
 
แผนที่
 
ต.บึงปลาทู และ ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ต.เจริญผล และ ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ม.6
ม.8
ม.4
ม.9
ม.7
ม.1
ม.13
ม.10
ม.14
ม.11
ม.2
ม.5
ม.14
ม.12
ม.3
ต.ทะนง และ ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ต.หัวดง และ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 21,544 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 10,169 คน คิดเป็นร้อยละ 47.20

หญิง จำนวน 11,375 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 52.80 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,792.79 คน/ตารางกิโลเมตร